Obchodné podmienky

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu

Na nasledujúcich stranách nájdete popísané obchodné podmienky spoločnosti PROLIGA, s.r.o., s ktorou sa chystáte uzavrieť obchod. Kúpou našich produktov cez internetový obchod www.proliga.eu nám zároveň udeľujete súhlas s nasledujúcimi všeobecnými obchodnými podmienkami.

PROLIGA, s.r.o.
Chocholná 355
913 04 Chocholná-Velčice
Slovenská republika

zapísaný v Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 38075/R

IČO: 52296946
DIČ: 2120979300
IČ DPH: SK2120979300

tel. kontakt: +421 948 070 393
e-mail:
 proliga@proliga.eu
(ďalej len „Proliga.eu“)

Orgánom dozoru je
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
email: tn@soi.sk

2. Ochrana osobných údajov (GDPR) a registrácia

2.1 Nákup prostredníctvom internetového obchodu
Nakupovať prostredníctvom nášho internetového obchodu môžete bez registrácie alebo s registráciou. V oboch prípadoch sa, pochopiteľne, nevyhneme spracovávaniu informácií, ktoré majú povahu osobných údajov. Pri ich ochrane sa riadime zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Zaregistrovaním sa na stránke Proliga.eu alebo odoslaním objednávky nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Váš súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na našu adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania Vášho súhlasu a údaje budú vymazané.

2.1.1 Nákup bez registrácie
Internetovú objednávku si môžete urobiť aj bez registrácie. Samozrejme, ani v tomto prípade sa nevyhneme spracovávaniu informácií, ktoré majú povahu osobných údajov. Budeme od Vás potrebovať najmä tieto osobné údaje:

• meno a priezvisko
• dodaciu a fakturačnú adresu
• telefonický kontakt
• e-mailovú adresu

Vaše informácie využívame výhradne na účely vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.

Na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke by sme radi niekoľkokrát do roka odoslali newsletter o novinkách v Proliga.eu. V prípade, že si neželáte takéto informácie od nás dostávať, dajte nám túto skutočnosť vedieť odpoveďou na konkrétny newsletter e-mail

2.1.2 Nákup s registráciou
Internetový obchod ponúka zákazníkom možnosť registrácie. V takomto prípade si na stránke Proliga.eu vytvoríte vlastný profil s údajmi, ktoré môžete opätovne využívať pri každom ďalšom nákupe. Čo registráciou získate:

• svoje údaje budete mať dopredu vyplnené, nemusíte ich vypisovať pri každej objednávke
• niekoľkokrát do roka vám zašleme informácie o Proliga.eu novinkách a akciách (zo služby “newsletter” sa môžete kedykoľvek odhlásiť odpovedaním na konkrétny newsletter e-mail)
• získate prehľad o všetkých svojich predchádzajúcich objednávkach

2.3 Poskytovanie osobných údajov tretím stranám
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujem a neposkytujeme žiadnym tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri správnom spracovaní, vybavení a doručení vašich objednávok.                 K takýmto spolupracujúcim organizáciám patria najmä banky (napr. overenie platby prevodom na účet), Slovenská pošta, DPD a iné doručovateľské služby.

Spoločnosť BiznisWeb, s.r.o. vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o používaní našej internetovej stránky www.proliga.eu (napr. počet užívateľov navštevujúcich našu stránku, odkiaľ bol spravený vstup na našu internetovú stránku). Tieto informácie sú iba číselné (bez osobných údajov) a budú použité pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšenia kvality našej internetovej stránky.

Všetky materiály a informácie na stránkach Proliga.eu sú výhradne duševným vlastníctvom spoločnosti Proliga, s.r.o. alebo osôb s ňou spolupracujúcich. Tieto materiály a informácie nesmú byť akokoľvek použité alebo upravované bez súhlasu spoločnosti Proliga, s.r.o.

2.4. Nariadenie GDPR
Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľ: Spoločnosť Proliga, s.r.o. založená a existujúca podľa práva SR, so sídlom Chocholná 355, Chocholná-Velčice, zapísaná v Obchodnom registri, vložka č. 38075/R oddiel Sro (ďalej len „Spoločnosť“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: adresa na zasielanie písomností: Proliga s.r.o., Chocholná 355, Chocholná-Velčice 913 04, telefonický kontakt: +421 948 070 393 emailový kontakt: proliga@proliga.eu.

Účely a právne základy spracúvania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely:

Fotografie – identifikácia osôb, propagácia zamestnávateľa,
E-shop – predaj tovaru zákazníkom e-shopu,
Spotrebiteľské súťaže – organizovanie spotrebiteľských súťaží,
Klienti – plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov,
Reklamácie – vybavovanie reklamačného procesu.

Kategórie dotknutých osobných údajov: bežné osobné údaje

Kategórie príjemcov osobných údajov: doručovateľské spoločnosti

Prenos osobných údajov do 3. krajín: nie

Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov

Práva dotknutej osoby:
i. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
ii. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
iii. právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
iv. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
v. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
vi. právo na prenosnosť osobných údajov,
vii. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
viii. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja: zadávanie kontaktných údajov pri online nákupe zo strany zákazníka

3. Ceny a poplatky

Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH (pri knihách 10 %, pri ostatnom tovare 20 %). Poplatok za poštovné a balné účtujeme zvlášť. Akciové ceny sú platné vždy do dátumu uvedeného v detailoch produktov alebo do vypredania zásob. V prípade neoprávneného zásahu do obsahu internetovej stránky www.proliga.eu alebo do objednávky si vyhradzujeme právo na zmenu cien. Konečnú cenu Vašej objednávky nájdete vždy v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky.

 Objednávanie tovaru

Objednávanie tovaru je možné prostredníctvom zadania objednávky cez internetovú stránku www.proliga.eu.

Telefonické objednávanie nie je možné. Každá objednávka musí byť zaevidovaná v účtovnom systéme, aby sme vám mohli vystaviť daňový doklad a získali podklady pre naše účtovníctvo.
Pri objednávaní cez internetovú stránku www.proliga.eu môžete nakupovať s registráciou alebo bez registrácie. Zaregistrovaním a vytvorením svojho profilu na stránke www.proliga.eu získate výhody, ktoré sú popísané v bode 2.

Vytvorenie objednávky pozostáva zo štyroch jednoduchých krokov, ktoré absolvujete po vložení vybraného tovaru do nákupného košíka. Upozorňujeme vás, aby ste si pozorne prečítali poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a naše všeobecného obchodné podmienky. Po záväznom potvrdení objednávky kliknutím na „objednať s povinnosťou platby“ dostanete okamžite spätné potvrdenie o jej prijatí na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v kontaktných údajoch.

Všetky užitočné informácie k nákupu nájdete aj v sekcii “často kladené otázky.”

4. Spôsob platby

Pri nákupe tovaru cez internetovú stránku máte možnosť úhrady viacerými spôsobmi:

• úhrada na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou (v prípade osobného odberu)
• na dobierku
• bankovým prevodom/vkladom na účet spoločnosti PROLIGA, s.r.o.

4.1 Úhrada na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou
V prípade, že si tovar objednaný cez internet želáte prevziať aj zaplatiť osobne, môžete ho uhradiť na mieste v hotovosti alebo prostredníctvom platobného terminálu.

4.2 Bankovým prevodom/vkladom na účet spoločnosti PROLIGA, s.r.o.
Tento spôsob platby je možný len vo vybraných prípadoch. Napríklad zlyhanie bezhotovostnej platby prostredníctvom elektronického bankovníctva, alebo v prípade iných finančných vyrovnaní medzi spoločnosťou Proliga, s.r.o. a zákazníkom (napr. vrátenie tovaru a pod.). Celý postup a podmienky budú dohodnuté prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

5. Spôsob dopravy/prevzatia tovaru

Tovar objednaný prostredníctvom internetovej stránky www.proliga.eu vám môže byť doručený viacerými spôsobmi:

• osobný odber – neuhradený/uhradený vopred
• kuriér

5.1 Osobný odber
Ak si pri objednávke zvolíte spôsob dopravy “osobný odber,” môžete si tovar vyzdvihnúť priamo na adrese Chocholná 355, v Chocholnej-Velčiciach. Tento spôsob rezervácie a dodania tovaru nie je spoplatnený.

5.1.1 Osobný odber – uhradený vopred

• objednanie tovaru – zvolíte si spôsob dopravy “osobný odber,” tovar dopredu zaplatíte bezhotovostne prostredníctvom elektronického bankovníctva alebo cez platobnú bránu GoPay
• potvrdenie objednávky – po objednaní tovaru obdržíte potvrdenie prostredníctvom e-mailu alebo sms notifikáciou so základnými informáciami o objednávke
• doba rezervácie – tovar bude pre vás rezervovaný po dobu 10 kalendárnych dní, po uplynutí tejto lehoty vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na prípadnom predĺžení
• prevzatie tovaru – osobne na adrese Chocholná 355, v Chocholnej-Velčiciach, na základe platného dokladu totožnosti a čísla objednávky, následne svojím podpisom potvrdíte prevzatie tovaru

Ak si nemôžete prísť prevziať tovar osobne, dajte nám vedieť e-mailom, kto miesto vás objednávku prevezme. Zaistíme tak, že sa tovar dostane do správnych rúk.

5.2 Kuriérska služba – v rámci Slovenskej republiky

Tento spôsob dodania tovaru je možné využívať iba:

• počas pracovných dní
• v rámci územia Slovenskej republiky

Objednávka je doručovaná kuriérskou službou najneskôr do 3 dní od odovzdania zásielky kuriérskej službe. O expedovaní tovaru je zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu alebo sms správou od spoločnosti PROLIGA, s.r.o. O presnom čase doručenia zásielky informuje zákazníka priamo kuriérska spoločnosť.

Služba doručenie kuriérom sa dá využiť len cez pracovné dni. V prípade, že objednávku so spôsobom doručenia “Doručenie na adresu – kuriér” zadáte cez víkend alebo počas sviatku, bude expedovaná nasledujúci pracovný deň, ktorým začne zároveň plynúť trojdňová lehota na doručenie.

5.3 Doručenie prostredníctvom služby Packeta
Ak si zvolíte dopravu prostredníctvom Packeta, objednávka vám bude doručovaná na výdajné miesto Packeta. Poštovné a balné je v tomto prípade 3 EUR. Pri nákupe nad 60,00 EUR ho máte úplne zadarmo.

6. Expedovanie objednávok a dodacie podmienky (SR, kuriér SR a ČR, zahraničie)

6.1 Všeobecné dodacie podmienky
Spoločnosť PROLIGA, s.r.o. je povinná dodať vám objednaný tovar najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia objednávky. Záväzok dodať tovar je splnený, keď Vám alebo vami určenej tretej osobe uvedenej v objednávke dodáme tovar alebo jeho odovzdaním nášmu prepravcovi na prepravu. Ak neprevezmete objednaný tovar, ktorý bol riadne doručený na dodaciu adresu uvedenú v objednávke/potvrdení objednávky alebo nepreberiete objednaný tovar dohodnutým osobným odberom, je spoločnosť PROLIGA, s.r.o. oprávnená požadovať od vás náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s expedovaním objednávky. Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru na Vás prechádza aj nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia. V prípade viditeľného poškodenia zásielky ste oprávnený zásielku neprevziať.

Expedovanie objednávok a vybrané dodacie podmienky sa líšia v závislosti od spôsobu a miesta doručenia:

• doručovanie kuriérom na území SR
• doručovanie do zahraničia prostredníctvom kuriérskej služby (celosvetovo)

Presné podmienky expedovania pre jednotlivé prípady nájdete popísané nižšie.

6.2 Balenie objednávok
Tovar Vám zabalíme do papierového obalu alebo do plastového uzatvárateľného vrecka a následne vložíme do kartónovej krabice alebo bieleho plastového vrecka.

6.3 Rozdelenie objednávky – expedovanie a poštovné
Ak Vaša objednávka obsahuje viacero položiek a jednu, či viaceré z nich nie je možné našou vinou vybaviť, objednávku vám odošleme aj po častiach. Zvýšené nároky na poštovné a balné idú v takomto prípade na náš účet.

V prípade rozdelenia jednej objednávky na viacero zásielok na základe Vášho priania doručeného e-mailom, môže byť poštovné a balné účtované za každú zásielku samostatne.

6.4 Expedovanie objednávok podľa spôsobu a miesta doručenia

6.4.1 Expedovanie objednávok doručovaných kuriérskou službou v rámci Slovenska

Pri objednávke tovaru s doručením kuriérskou službou je možné tovar zaplatiť vopred alebo pri prebratí priamo kuriérovi v hotovosti alebo prostredníctvom prenosného platobného terminálu. Objednaný tovar je doručovaný do 3 dní od odovzdania zásielky kuriérskej spoločnosti.

Tieto lehoty sa nevzťahujú na tovar z kategórie predobjednávky (pre-orders). Pri tomto type tovaru je dodacia lehota uvedená individuálne.

6.4.2 Expedovanie objednávok s doručením DO ZAHRANIČIA (mimo územia SR a ČR)
Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie. Objednaný tovar Vám vieme doručiť do celého sveta. Jediné, čo musíte urobiť, je zaplatiť vopred prostredníctvom možnosti platby prevodom. Bez zaplatenia nebude takáto objednávka ďalej spracovaná a bude považovaná za neplatnú.

Pokiaľ nie je uvedené inak, tovar expedujeme zvyčajne do 5 pracovných dní, najneskôr však do 14 dní odo dňa prijatia úspešne ukončenej objednávky, alebo po jej autorizácii. Ak tovar momentálne nie je skladom, bezodkladne vás budeme informovať, aby sme si dohodli ďalší postup.

Spoločnosť PROLIGA, s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavineného poštou a ani za poškodenie zásielky zavineného poštou. Rovnako nenesie zodpovednosť za nesprávne uvedenú adresu prijímateľa.

7. Záručná doba

Na všetok tovar máte zo zákona záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

S každou zásielkou je vám zaslaná aj faktúra (v elektronickej, prípadne papierovej forme), ktorá zároveň slúži ako záručný list. Ak ste faktúru náhodou nedostali, dajte nám, prosím, čo najskôr vedieť na proliga@proliga.eu

Reklamácie v našom obchode sa riadia podmienkami, ktoré platia v akejkoľvek bežnej kamennej predajni v súlade so zákonom.

8. Vrátenie a reklamácia tovaru

Na produkty vyrobené na mieru (potlač, nálepky, atď.) sa NEVZŤAHUJE možnosť vrátenia do 14 dní, keďže sa jedná o produkt, ktorý je zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa.

8.1 Vrátenie tovaru
Ak ste spotrebiteľ, všetok tovar zakúpený na našej internetovej stránke, www.proliga.eu môžete bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie vrátiť do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Ak ste sa rozhodli využiť tohto práva, musíte odstúpenie od zmluvy odoslať do Proliga.eu najneskôr štrnásty (14) deň od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť e-mailom na proliga@proliga.eu alebo v listinnej podobe na adresu PROLIGA, s.r.o., Chocholná 355, Chocholná-Velčice spolu s podpísaným písomným prehlásením o odstúpení od zmluvy s uvedením svojho mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla bankového účtu na finančné vyrovnanie.

8.1.1 Podmienky vrátenia tovaru
• tovar, ktorý si želáte vrátiť, musí byť nepoškodený, nenosený a nepraný
• v prípade, že tovar chcete vrátiť poštou, určite nám ho neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá

8.1.2 Postup pri vrátení tovaru – zákazník
• tovar, ktorý chcete vrátiť, prineste osobne na Chocholná 355, Chocholná-Velčice alebo odošlite doporučene ako balík alebo list (nie na dobierku) najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty
• adresa na doručenie vráteného tovaru:

Proliga, s.r.o.
Chocholná 355
913 04 Chocholná-Velčice
Slovenská republika

• k vráteniu tovaru budete potrebovať kópiu dokladu o zaplatení
• skontrolujte, či je tovar v poriadku nepoškodený, bez obalu
• do balíka alebo listu vložte spolu s tovarom aj kópiu dokladu o zaplatení a formulár na odstúpenie od zmluvy.

8.1.3 Postup pri vrátení tovaru – poskytovateľ
• skontrolujeme prijatý tovar a lehotu na vrátenie tovaru
• ak je všetko v poriadku, vrátime vám všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď nám bude doručené   Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
• platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Pri odstúpení od zmluvy znášate náklady na vrátenie tovaru spoločnosti PROLIGA, s.r.o. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade, ak nesplníte niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a spoločnosť PROLIGA, s.r.o. nie je povinná vrátiť vám všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť k vám.

8.2 Reklamácia tovaru

8.2.1 Základné informácie

Záručná doba na všetok tovar zakúpený na našej internetovej stránke www.proliga.eu je 24 mesiacov.

Reklamáciu vybavíme v niektorých prípadoch ihneď, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Adresa, na ktorej môžete uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet, je PROLIGA, s.r.o., Chocholná 355, Chocholná-Velčice 913 04

V prípade, že máte záujem reklamovať tovar zakúpený, alebo vyzdvihnutý cez osobný odber v našom kamennom obchode, je najlepšie, ak prídete osobne. Nezabudnite si so sebou vziať aj doklad o zaplatení vzťahujúci sa k reklamovanej položke.

Za dôvod reklamácie neuznávame opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktoré časom prirodzene mení vzhľad výrobku.

Pamätajte prosím, že tovar z Proliga, s.r.o. produkcie, ktorý ste kúpili inde ako v e-shope www.proliga.eu a v našom kamennom obchode, môžete reklamovať iba u predajcu, u ktorého ste tovar zakúpili.

8.2.2 Podmienky reklamácie
• oznámenie o reklamácií alebo doručenie reklamovaného tovaru musí prebehnúť do 24 mesiacov od dátumu nákupu
• v prípade reklamácie nepotrebujete pôvodné balenie
• tovar na reklamáciu nám neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá

8.2.3 Postup pri reklamácii – zákazník
• tovar, ktorý chcete reklamovať, prineste osobne na adrese Chocholná 355, Chocholná-Velčice alebo odošlite doporučene ako balík alebo list (nie na dobierku)
• adresa na doručenie reklamovaného tovaru:

Proliga, s.r.o.
Chocholná 355
913 04 Chocholná-Velčice
Slovenská republika

• k reklamácií budete potrebovať kópiu dokladu o zaplatení
• skontrolujte, či je tovar na výmenu v poriadku nepoškodený, bez obalu
• do balíka alebo listu vložte spolu s tovarom aj kópiu dokaldu o zaplatení a sprievodný list s popisom závady
• v prípade, že nám posielate tovar na reklamáciu poštou, je lepšie, ak nás dopredu informujete na adrese: obchod@flexisupport.sk

8.2.4 Postup pri reklamácií – poskytovateľ
Osobne
• na prijatom tovare skontrolujeme nahlásenú závadu a na základe dokladu o kúpe overíme lehotu na reklamáciu
• spolu so zákazníkom vypíšeme reklamačný lístok
• dohodneme sa na spôsobe vybavenia reklamácie a následného kontaktovania zákazníka
• informáciu o vybavení reklamácie vám dáme písomne do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie

Poštou
• na prijatom tovare skontrolujeme nahlásenú závadu a na základe dokladu o kúpe overíme lehotu na reklamáciu
• po prijatí reklamovaného tovaru vás budeme čo najskôr kontaktovať (telefonicky alebo e-mailom) a spoločne sa dohodneme na najrýchlejšom a najefektívnejšom riešení vzniknutej situácie
• písomne (e-mailom) vás informujeme o spôsobe vybavenia reklamácie
• opravený/vymenený tovar vám zašleme na adresu dohodnutú prostredníctvom e-mailovej komunikácie

Ak Vašu reklamáciu uznáme, situáciu vyriešime jedným z nasledovných spôsobov:
• tovar vám opravíme alebo vymeníme kus za kus osobne na mieste, alebo vám ho zašleme späť na naše náklady,
• v prípade, že tovar nebude možné opraviť ani vymeniť, vrátime vám peniaze vrátane poštovného a balného

9. Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom on-line európskej platformy RSO

Od 1. februára 2016, keď ste spotrebiteľ a nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva, máte právo obrátiť sa na Proliga.eu so žiadosťou o nápravu prostredníctvom emailu obchod@flexisupport.sk. Ak na Vašu žiadosť odpovieme zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte možnosť uplatňovať svoje nároky a práva voči nám prostredníctvom alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Proliga.eu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, máte právo voľby, ktorému z nich podáte návrh; možnosť obrátiť sa na príslušný súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Platformu RSO môžete využiť podaním sťažnosti na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. Alternatívne riešenie sporu sa netýka sporov, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 EUR. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR vrátane dane z pridanej hodnoty. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na obchod@flexisupport.sk

10. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 5.2.2023

Spoločnosť PROLIGA, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.proliga.eu.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Vám uzavretím kúpnej zmluvy.

 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať